Startvideo
ברוכים הבאים
iP למרכז
Startvideo
ברוכים הבאים
iP למרכז
previous arrow
next arrow

ברצוננו להזמין את הנוער הגרמני למרכז הלמידה החדש שלנו, המאובזר במולטימדיה החדישה ביותר. המטרה, לסייר וללמוד על תולדות ישראל באופן כללי ועל השואה בפרט, תוך קבלת הסבר על האנטישמיות הרווחת. בעזרת הלמידה ותוכניות המפגשים נלמד על השורשים היהודיים באמונה הנוצרית. הרחבת הידע ממחישה ומחייה את האמונה הנוצרית. כל זה מתאפשר על ידי שימוש במולטימדיה ויזואלית ואינטראקטיבית. המפגש האישי עם ניצולי השואה, במקום, או על ידי העברה בווידאו, מלמד ומרגש ביותר. במרכז הלמידה יוצגו באופן שוטף נושאים אקטואליים, על מנת להקנות לדור הצעיר מושג מוחשי יותר על ישראל

Scroll to Top